Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wiśniowej, adres: 32-412 Wiśniowa 646
 • Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji formularza kontaktowego; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO;
  2. w związku z umową o świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
  3. marketingu i promocji usług Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i f RODO;
  4. archiwalnych, podatkowych oraz dochodzenia należności; przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO i stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Wiśniowej następującym kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego, tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Gminna Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Wiśniowej i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później.
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 2. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.